homenewsarticleproductwebboardpaymentdeliverydownloadcontact
User
Guest
Login

Product
 
 eXTReMe Tracker
 
 
สกอ.ยกระดับสปีด UniNet เป็น 10Gbps
Post date: 2009-01-28
 


สกอ.ใช้อุปกรณ์ ซิสโก้ ยกระดับความเร็วเครือข่าย UniNet เป็น 10 Gbps สถานีเครือข่ายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายในประเทศ วอนรัฐเห็นใจช่วยสนับสนุน หรือแก้ไขให้รับทุนจากแห่งอื่นแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียว เพื่อก้าวขึ้นเป็นฮับเครือข่ายการศึกษาในอินโดจีน

ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. เปิดเผยว่า สกอ. ได้ เพิ่มการเชื่อมโยงโครงข่ายของ UniNet เป็น 10 Gbps เพิ่มประสิทธิภาพ สถานีเครือข่ายหลัก (Backbone Link) ไปยัง สถานีภูมิภาค (node) และยังมีการเชื่อมต่อจากสถานีเครือข่ายย่อยด้วยความเร็วสูงสุด 1 Gbps โดยใช้อุปกรณ์ของซิสโก้

อย่าง ไรก็ดี การเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าว ตามแผนต้องแล้วเสร็จตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา แต่ประสบปัญหาและอุปสรรค ผู้ประกอบการไม่สามารถขยายเครือข่ายการให้บริการรองรับได้ทันจึงส่งผลให้ โครงการล่าช้าและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนหลังจากนี้

ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย UniNet ให้มีความเร็วในระดับนี้จะช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกระจายความรู้จากเมืองออกไปยังสถาบันอุดมศึกษาในต่างจังหวัด ทั้งในทางการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกงานวิจัยให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน สกอ. ได้เช่าใช้วงจรอินเทอร์เน็ตจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และล่าสุดได้เช่าใช้ไฟเบอร์ออปติกของการไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง สกอ.จะเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์และสถานีฐานเองทั้งหมด

ผศ. วิชาญ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการลงทุนพัฒนาเครือข่าย UniNet ใช้งบประมาณ แผ่นดินแทบทั้งสิ้น โดยแต่ละปีได้ของบประมาณไปยังภาครัฐปีละ 200-300 ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรงบประมารเฉลี่ยปีละ 100-200 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการขยายขีดความสามารถได้เต็มที่ โดยในปี 2551 ที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 140 ล้านบาท และในส่วนค่าใช้จ่ายจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าวงจรอินเทอร์เน็ตและสายไฟเบอร์ออปติกปีละกว่า 100 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี สกอ. อยู่ระหว่างการเสนอรัฐบาลให้สามารถรับเงินสนับสนุนจากส่วนอื่นแทนการรับงบ ประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบให้รวดเร็วตามความต้องการ ซึ่งที่ผ่านมา สกอ.ไม่สามารถเก็บค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่ใช้เครือข่าย UniNet

ปัจจุบัน มีมหาวิทยาลัยสังกัด สกอ.ใช้งาน 26 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎ 39 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง 41 วิทยาเขต วิทยาลัยสารสนเทศ 25 แห่ง ศูนย์พัฒนาบริการ มสธ. และศูนย์ประสานงาน 14 แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ 24 แห่ง วิทยาลัยชุมชน 20 แห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน 9 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาสังกัด อื่น 12 แห่ง

นอกจากนี้ UniNet ยังตั้งเป้าเป็นศูนย์กลาง หรือฮับเครือข่ายการศึกษาในภูมิภาคอินโดจีน ให้ประเทศเพื่อนบ้านมาเชื่อมโยง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างให้ประเทศลาวทดสอบการเชื่อมโยง และจะหารือกับประเทศ พม่า กัมพูชา และเวียดนาม

 
from Manager
 
http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9520000003300
 
Language
thgb
 

©2006-2010 Mindtek All Rights Reserved